De essentie:

wij (de mensen van ToolsPlatform) bieden een hostingservice voor blogs en websites, ToolsPlatform.com, en willen graag dat je er gebruik van maakt. Onze basisservice is gratis. Voor geavanceerde functies als domeinhosting en extra opslagruimte hebben we betaalde upgrades ter beschikking. Onze service is ontworpen om je zo veel mogelijk controle en zeggenschap te geven over wat er op je site gebeurt en we moedigen je aan je vrij te uiten. Let wel goed op wat je publiceert. Zorg er met name voor dat geen van de verboden items hieronder op je site verschijnen of dat er vanuit je site naar wordt gekoppeld (zaken als spam, virussen of hatelijke content).

Je kunt onze pagina over typen blogs bekijken om een indruk te krijgen van de typen sites die welkom zijn bij onze service (of niet!)

Als je een ToolsPlatform.com site ontdekt waarvan je denkt dat deze in strijd is met onze servicevoorwaarden, nodigen we je uit naar onze pagina voor het oplossen en rapporteren van geschillen te gaan.

(Opmerking: We hebben besloten de onderstaande Servicevoorwaarden beschikbaar te stellen onder een Creative Commons-GelijkDelen-licentie. Dat betekent dat we je van harte uitnodigen de voorwaarden te kopiëren en voor eigen gebruik aan te passen. Let er wel op dat je verwijzingen naar ons vervangt door die naar jou. En we zouden het waarderen als je ergens op je site een link naar ToolsPlatform.com plaatst. We hebben veel geld en tijd aan het onderstaande besteed en vinden dat anderen dat niet ook hoeven te doen.)

Servicevoorwaarden:

De volgende termen en voorwaarden gelden voor het gebruik van de website ToolsPlatform.com en alle content, services en producten die beschikbaar zijn op of via de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Jetpack by ToolsPlatform.com (‘Jetpack’) en de service ToolsPlatform.com VIP hosting (‘VIP Service’) (bij elkaar: de ‘Website’). De Website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ToolsPlatform, Inc. (‘ToolsPlatform’). De Website wordt aangeboden op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle ongewijzigde voorwaarden die hierin zijn opgenomen en alle andere operationele regels, beleidsregels (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het Privacybeleid van ToolsPlatform) en procedures die van tijd tot tijd door ToolsPlatform op deze site worden gepubliceerd (gezamenlijk: de ‘Overeenkomst’).

Lees deze Overeenkomst aandachtig voordat je de Website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken onderwerp je je aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag je de Website niet bezoeken en geen services gebruiken. Als deze voorwaarden door ToolsPlatform als aanbod worden beschouwd, blijft aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De Website is alleen beschikbaar voor personen die minimaal dertien jaar oud zijn.

 1. Je account en site van ToolsPlatform.com. Als je een blog op de Website maakt, ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van je account en blog, en ben je volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en andere activiteiten die met betrekking tot het blog plaatsvinden. Je mag geen trefwoorden beschrijven of toekennen aan je blog op een misleidende en onwettige manier, onder meer manieren die bedoeld zijn om de naam of reputatie van anderen te exploiteren. ToolsPlatform mag alle beschrijvingen of trefwoorden wijzigen of verwijderen als ToolsPlatform de beschrijvingen of trefwoorden ongepast of onwettig vindt of als deze op een andere manier tot aansprakelijkheid van ToolsPlatform kunnen leiden. Je moet ToolsPlatform direct informeren over elk onbevoegd gebruik van je blog of je account en over andere schendingen van de beveiliging. ToolsPlatform is niet aansprakelijk voor jouw activiteiten of nalatigheden, met inbegrip van alle soorten schade voortvloeiend uit deze handelingen of nalatigheden.
 2. Verantwoordelijkheden van bijdragers. Als je een blog bijhoudt, reageert op een blog, materiaal op de Website plaatst, links op de Website plaatst of op een andere manier materialen beschikbaar maakt (of een derde toestaat dit te doen) via de Website (al deze materialen: ‘Content’), ben je volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, of de schade die voortvloeit uit deze Content. Dat is het geval ongeacht of deze Content bestaat uit tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware. Door Content beschikbaar te maken verklaar je en garandeer je het volgende:
  • Bij het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Content wordt geen inbreuk gemaakt op eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken of bedrijfsgeheimen van derden.
  • Als je werkgever over de rechten beschikt van het intellectuele eigendom dat je maakt, heb je ofwel (i) toestemming van je werkgever gekregen om de Content te plaatsen of beschikbaar te maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot software, ofwel (ii) een verklaring van afstand van je werkgever gekregen met betrekking tot alle rechten in of op de Content.
  • Je houdt je volledig aan licenties van derden met betrekking tot de Content en hebt alles gedaan wat noodzakelijk was om de benodigde voorwaarden door te geven aan eindgebruikers.
  • De Content mag geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve content bevatten.
  • De Content is geen spam, is niet automatisch of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële content die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden, om sites van derden hoger in de ranking van zoekmachines te krijgen, om andere onwettige activiteiten te bevorderen (zoals phishing) of ontvangers te misleiden over de bron van het materiaal (zoals spoofing, ofwel adresvervalsing).
  • De Content is niet pornografisch, bevat geen dreigementen, roept niet op tot geweld en schendt niet de privacy of publicatierechten van derden.
  • Op je blog wordt geen reclame gemaakt via ongewenste elektronische berichten, zoals links naar spam op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en via gelijksoortige ongevraagde promotiemethoden.
  • Je blog wordt niet zodanig gepresenteerd dat je lezers kunnen denken dat je iemand anders of een ander bedrijf bent.
  • Je hebt, in het geval van Content die computercode bevat, nauwkeurig het type, de aard, de vormen van gebruik en de effecten van de materialen gecategoriseerd en/of beschreven, op verzoek van ToolsPlatform of anderszins.

  Door Content naar ToolsPlatform te verzenden voor opname op je website, verleen je ToolsPlatform een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Content te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en te publiceren uitsluitend ten behoeve van de weergave, distributie en promotie van je blog. Deze licentie geeft ToolsPlatform het recht openbaar geplaatste content beschikbaar te stellen aan derden die door ToolsPlatform zijn geselecteerd (bijvoorbeeld via de ToolsPlatform Firehose), zodat deze derden je content via hun services kunnen analyseren en distribueren (maar niet openbaar weergeven).

  Je geeft andere gebruikers van ToolsPlatform.com ook toestemming om je Content te delen op andere ToolsPlatform.com sites en hun eigen Content eraan toe te voegen (oftewel je Content te rebloggen), zolang ze alleen een gedeelte van je post gebruiken en jou de credits als oorspronkelijk auteur geven door een link op te nemen naar jouw site (dit gebeurt automatisch via de functie Reblogging op ToolsPlatform.com!)

  Als je Content verwijdert, zal ToolsPlatform redelijke inspanningen leveren om deze van de Website te verwijderen, maar je erkent dat Content in de cache of verwijzingen naar de Content niet meteen onbeschikbaar kunnen worden gemaakt.

  Zonder een van deze verklaringen of de garantiebepalingen te beperken, heeft ToolsPlatform het recht (maar niet de verplichting) om, naar goeddunken van ToolsPlatform, (i) content te weigeren of te verwijderen die, naar redelijk oordeel van ToolsPlatform, in strijd is met het beleid van ToolsPlatform of op wat voor manier dan ook schadelijk of verwerpelijk is, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de Website om wat voor reden dan ook te beëindigen voor of te weigeren aan een persoon of entiteit, naar goeddunken van ToolsPlatform. ToolsPlatform is niet verplicht restitutie te verlenen van eerder betaalde bedragen.

 3. Betaling en verlenging.
  • Algemene voorwaarden. Optionele betaalde services, zoals het aanschaffen van extra opslagruimte of een domein, zijn beschikbaar op de Website (dergelijke services: een ‘Upgrade’). Door een Upgrade te selecteren kom je overeen dat je ToolsPlatform de aangegeven kosten voor een maand- of jaarabonnement voor die service betaalt. Betalingen worden gefactureerd op basis van vooruitbetaling op de dag dat je je aanmeldt voor een Upgrade en dekken het gebruik van die service voor een maand- of jaarabonnement, zoals aangegeven. Upgradekosten zijn niet terug te vorderen.
  • Automatische verlenging. Als je ToolsPlatform niet voor het einde van de geldige abonnementsperiode informeert dat je een Upgrade wilt opzeggen, wordt je Upgradeabonnement automatisch verlengd en geef je ons het recht de dan geldende kosten voor het jaar- of maandabonnement voor de Upgrade (plus eventuele btw) te innen via een creditcard of andere betalingsmethode die we voor je hebben vastgelegd. Upgrades kunnen op elk moment worden opgezegd in het gedeelte Upgrades op het dashboard van je site.
 4. VIP-services.
  • Services voor hosting en support. De services VIP Hosting/VIP Support en VIP Support worden door ToolsPlatform geleverd onder de voorwaarden voor elk van deze services. Deze voorwaarden zijn respectievelijk te vinden op vip.ToolsPlatform.com/hosting-tos en op vip.ToolsPlatform.com/support-tos. Door je aan te melden voor een account voor de service VIP Hosting/Support of VIP Support kom je overeen de voorwaarden na te leven.
 5. Firehose.
  • Kosten, betaling. Door je aan te melden voor de ToolsPlatform.com Firehose kom je overeen ToolsPlatform de aangegeven maandelijkse kosten te betalen in ruil voor toegang tot de feeds. De geldende kosten worden gefactureerd vanaf de dag dat je toegang is gerealiseerd en voorafgaand aan het gebruik van de services. ToolsPlatform behoudt zich het recht voor de betalingsvoorwaarden en tarieven te wijzigen nadat we je dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk in kennis hebben gesteld. Je kunt de toegang tot Firehose op elk moment opzeggen door 30 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving naar ToolsPlatform te sturen.
  • Geoorloofd gebruik. Je mag de ToolsPlatform.com Firehose gebruiken om een product of service te ontwikkelen waarmee informatie op ToolsPlatform.com kan worden gezocht, weergegeven, geanalyseerd, opgehaald en bekeken. Je mag ook de naam of logo’s van ToolsPlatform.com en andere door ToolsPlatform beschikbaar gestelde merkelementen gebruiken om de bron van de informatie te achterhalen.
  • Ongeoorloofd gebruik. Je mag de ToolsPlatform.com Firehose niet gebruiken om producten of services die ToolsPlatform aanbiedt, in wezen te repliceren, met inbegrip van de herpublicatie van ToolsPlatform.com content of het maken van een afzonderlijk publicatieplatform. Als ToolsPlatform naar eigen goeddunken van mening is dat je deze voorwaarden of de geest van deze voorwaarden hebt geschonden of hebt geprobeerd te schenden, kan je het gebruik en de toegang tot ToolsPlatform.com Firehose tijdelijk of voorgoed worden ontzegd, met of zonder kennisgeving.
 6. Verantwoordelijkheden van Websitebezoekers. ToolsPlatform heeft niet alle op de Website geplaatste materialen, waaronder computersoftware, gecontroleerd en kan deze ook niet controleren. Daarom kan ToolsPlatform niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik of de gevolgen van deze materialen. Door de Website te exploiteren, verklaart of impliceert ToolsPlatform niet dat het de daarop geplaatste materialen goedkeurt, of dat het gelooft dat deze correct, nuttig of onschadelijk zijn. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf en je computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve content. De Website kan content bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of op een andere manier verwerpelijk is, en ook technische onvolkomenheden, typfouten en andere fouten bevatten. De Website kan ook materialen bevatten die de privacy- of publicatierechten van derden schenden of inbreuk maken op het intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten van derden, of materialen bevatten waarvan het downloaden, kopiëren of gebruiken is onderworpen aan aanvullende voorwaarden, benoemd of onbenoemd. ToolsPlatform wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website door bezoekers, of uit het downloaden van erop geplaatste content door deze bezoekers.
 7. Content op andere websites. We hebben niet alle materialen, waaronder computersoftware, die beschikbaar worden gemaakt via de websites en webpagina’s waarnaar ToolsPlatform.com koppelt en die links bevatten naar ToolsPlatform.com, gecontroleerd, en we kunnen deze ook niet controleren. ToolsPlatform heeft geen controle over deze niet-WordPress-websites en -webpagina’s en is niet verantwoordelijk voor de content erop en het gebruik ervan. Door naar een niet-WordPress-website of -webpage te koppelen, verklaart of impliceert ToolsPlatform niet dat het de website of webpagina goedkeurt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf en je computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve content. ToolsPlatform wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-WordPress-websites en -webpagina’s.
 8. Schending van het auteursrecht en het DMCA-beleid. Net zoals ToolsPlatform anderen vraagt zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert ToolsPlatform de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als je meent dat materialen die te vinden zijn op, of waarnaar wordt gekoppeld vanuit ToolsPlatform.com jouw auteursrechten schenden, wordt je verzocht dit bij ToolsPlatform te melden overeenkomstig het Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’)-beleid van ToolsPlatform. ToolsPlatform zal op al deze meldingen reageren, onder meer door als dat vereist of gepast is de schendende materialen te verwijderen of alle links naar de schendende materialen te verwijderen. ToolsPlatform zal de toegang tot en het gebruik van de Website voor een bezoeker beëindigen als, onder gepaste omstandigheden, is vastgesteld dat de bezoeker herhaaldelijk de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van ToolsPlatform of anderen heeft geschonden. In geval van een dergelijke beëindiging is ToolsPlatform niet verplicht restitutie te verlenen van eerder betaalde bedragen aan ToolsPlatform.
 9. Intellectueel eigendom. Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van ToolsPlatform of derden over van ToolsPlatform aan jou, en alle rechten op, aanspraken op en belangen in dit eigendom blijven (met betrekking tot de partijen) uitsluitend berusten bij ToolsPlatform. ToolsPlatform, WordPress, ToolsPlatform.com, het ToolsPlatform.com-logo en alle andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in samenhang met ToolsPlatform.com of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van ToolsPlatform of van licentiegevers van ToolsPlatform. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in samenhang met de Website, kunnen handelsmerken van derden zijn. Het gebruik van de Website geeft je niet het recht of de toestemming om handelsmerken van ToolsPlatform of derden te reproduceren of op andere manieren te gebruiken.
 10. Advertenties. ToolsPlatform behoudt zich het recht voor advertenties op je blog te plaatsen, tenzij je een Upgrade zonder advertenties of een VIP Services-account hebt aangeschaft.
 11. Naamsvermelding. ToolsPlatform behoudt zich het recht voor om links met naamsvermelding, zoals ‘Blog at ToolsPlatform.com’, thema-auteur en lettertypebijdrage, in de voettekst of op de werkbalk van je blog weer te geven. De credits in de voettekst en op de werkbalk van ToolsPlatform.com mogen niet worden gewijzigd of verwijderd, ongeacht aangeschafte upgrades.
 12. Thema’s van Friends of WP.com. Door een partnerthema van het gedeelte Friends of WP.com in onze themamap te activeren, ga je akkoord met de servicevoorwaarden van deze partner. Je kunt deze servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door het partnerthema te deactiveren.
 13. Domeinnamen. Als je een domeinnaam registreert of een eerder geregistreerde domeinnaam gebruikt of overdraagt, ga je ermee akkoord dat het gebruik van de domeinnaam ook is onderworpen aan het beleid van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (‘ICANN’), waaronder de Registration Rights and Responsibilities.
 14. Wijzigingen. We werken onze services voortdurend bij. Soms betekent dit dat we de juridische voorwaarden moeten wijzigen waaronder onze services worden aangeboden. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, laten we het je weten door het op een van onze blogs te vermelden, of door je een e-mailbericht of andere mededeling te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de mededeling zal een redelijke periode worden aangegeven voordat de nieuwe Voorwaarden van kracht worden. Als je het niet eens bent met onze wijzigingen, moet je binnen de aangegeven periode stoppen met het gebruik van ToolsPlatform.com. Je vervolgde gebruik van ToolsPlatform.com is onderworpen aan de nieuwe Voorwaarden. Geschillen die vóór de wijzigingen zijn ontstaan, zullen echter worden onderworpen aan de Voorwaarden (inclusief de clausule over bindende individuele arbitrage) die van kracht waren voordat het geschil ontstond.
 15. Beëindiging. ToolsPlatform kan de toegang tot alle of enkele delen van de Website op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving. Als je deze Overeenkomst of je eventuele ToolsPlatform.com account wilt beëindigen, hoef je alleen te stoppen met het gebruik van de Website. Alle bepalingen in deze Overeenkomst die door hun aard na beëindiging geldig behoren te blijven, blijven dat ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, uitsluitingen van garantie, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid.
 16. Uitsluiting van garantie. De Website wordt ‘als zodanig’ geleverd. ToolsPlatform en zijn leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij elke garantie van elke soort, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van rechten. Noch ToolsPlatform noch zijn leveranciers en licentiegevers geven de garantie dat de Website foutvrij is en dat de toegang ertoe ononderbroken zal zijn. Als je dit daadwerkelijk leest, is hier een traktatie. Je begrijpt dat je volledig op eigen verantwoordelijkheid en risico content of services downloadt van of op andere wijze verkrijgt via de Website.
 17. Aansprakelijkheidsbeperking. In geen geval kunnen ToolsPlatform, zijn leveranciers en licentiegevers aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot een onderwerp van deze overeenkomst op grond van een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of een andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige bijzondere, incidentele of gevolgschade, (ii) de kosten van aanschaf of vervanging van producten of services, (iii) onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens of (iv) bedragen die hoger zijn dan wat je onder deze overeenkomst aan ToolsPlatform hebt betaald in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. ToolsPlatform is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of vertragingen als gevolg van zaken buiten zijn redelijke controle. Het voorafgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.
 18. Algemene verklaringen en garantie. Je verklaart en garandeert dat (i) je de Website zal gebruiken in strikte overeenstemming met het Privacybeleid van ToolsPlatform, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wetten en voorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle lokale wetten en voorschriften in je land, provincie, stad of ander bestuurlijk gebied met betrekking tot onlinegedrag en aanvaardbare inhoud, en met inbegrip van alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die uit de Verenigde Staten of het land waarin je woont worden geëxporteerd) en dat (ii) je met het gebruik van de Website niet de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of toe-eigent.
 19. Vrijwaring. Je komt overeen ToolsPlatform, zijn contractanten, licentiegevers en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van alle aanspraken en kosten, waaronder advocaatkosten, die voortvloeien uit je gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot je schending van deze Overeenkomst.
 20. Vertaling. Deze Voorwaarden zijn oorspronkelijk geschreven in het Engels (VS). We kunnen deze Voorwaarden in andere talen vertalen. Als er een conflict ontstaat tussen een vertaalde versie van deze Voorwaarden en de Engelse versie, geldt de Engelse versie.
 21. Diversen. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen ToolsPlatform en jou met betrekking tot het onderwerp hiervan, en kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijke aanvullende overeenkomst die is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van ToolsPlatform, of door het plaatsen van een herziene versie door ToolsPlatform. Behalve als de eventuele toepasselijke wetgeving anders bepaalt, is deze Overeenkomst, elke toegang tot of alle gebruik van de Website onderworpen aan de wetgeving van de staat Californië in de Verenigde Staten, met uitzondering van eventuele tegenstrijdigheden in de wet, en het juiste arrondissement voor alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op het voornoemde, is de staat en federale rechtbanken in San Francisco County in Californië. Behalve voor aanspraken op opgelegde genoegdoening of een andere billijke genoegdoening en aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (die zonder borgstelling kunnen worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank), wordt elk geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst definitief beslecht in overeenstemming met de Comprehensive Arbitration Rules van de Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (‘JAMS’) door drie arbiters die in overeenstemming met deze Rules worden aangewezen. De arbitrage zal in de Engelse taal plaatsvinden in San Francisco in Californië, en de arbitrale beslissing kan worden afgedwongen door elke rechtbank. De in het gelijk gestelde partij van een rechtshandeling of procedure om deze Overeenkomst af te dwingen heeft recht op vergoeding van advocaatkosten en andere kosten. Als enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, wordt dat onderdeel zodanig geïnterpreteerd dat het de oorspronkelijke intentie van de partijen weergeeft, en blijven de resterende onderdelen onverminderd van kracht. Door een verklaring van afstand door een van de partijen van een voorwaarde van deze Overeenkomst of enige schending daarvan, wordt deze voorwaarde of schending in geen enkel geval opgeheven. Je mag je rechten onder deze Overeenkomst overdragen aan elke partij die akkoord gaat met de voorwaarden erin en overeenkomt zich eraan te houden. ToolsPlatform kan zijn rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. Deze Overeenkomst is bindend voor en zal ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.